fbpx

Polityka prywatności

 • 1 WSTĘP
 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Kursy Języków Obcych Union Jack Sylwia Rytarowska (zwana dalej „Union Jack”) Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową angielskirzeszow.pl .
 2. Wszelkie słowa i wyrażenia użyte w Polityce i zaczynające się wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano im w Regulaminach zamieszczonych pod adresem https://angielskirzeszow.pl/regulaminy/ lub w Polityce.
 • 2 ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sylwia Rytarowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kursy Języków Obcych Union Jack Sylwia Rytarowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem Księdza Jałowego 10/7 35-010 Rzeszów, NIP 813-119-66-28, adresem e-mail: biuro@angielskirzeszow.pl .
 2. Union Jack informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Kursanci/Uczestnicy Szkoleń”, zbiorze pod nazwą „Newsletter Union Jack”.
 3. Union Jack powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”).
 • 3 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH
 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
 2. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Union Jack , jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)
 3. konieczność zrealizowania przez Union Jack uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 2 UODO)
 4. na podstawie udzielonych przez Państwa zgód (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)
 5. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Union Jack, albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług Union Jack oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Union Jack działalności gospodarczej.
 6. Udzielenie przez Państwa zgód, o których owa w ust. 1 pkt. c) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie umowy z Union Jack.
 7. Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do Akademii Vena żądania w tym zakresie na adres biuro@angielskirzeszow.pl.
 • 4 CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH
 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności podejmowanych na Stronie lub Fanpage.
 2. W celu zawarcia i wykonania umów Union Jack przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail prywatny, adres e-mail firmowy, adres zamieszkania, stanowisko pracy, IP komputera, PESEL, NIP, imię rodzica/opiekuna prawnego, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer i seria dowodu a w przypadku prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej również nazwę firmy.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3 ust. 1 pkt b) Polityki.
 4. Union Jack będzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celach marketingowych oraz w celu wysyłanie informacji handlowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) i § 3 ust. 1 pkt d) Polityki.
 • 5 UDOSTĘPNIANIE

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

 • 6 UPRAWNIENIA
 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
 2. Macie Państwo prawo uzyskać od Union Jack następujące informacje:
 3. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
 4. od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
 5. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
 6. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane
 7. Ponadto na Państwa żądanie Union Jack, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Union Jack w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:
 9. wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 10. wniesienia sprzeciwu
 11. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Akademii Vena stosowne żądanie korzystając z Danych Kontaktowych.
 • 7  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Union Jack zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Union Jack wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Union Jack, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.
 • 8 CIASTECZKA („COOKIES”)
 1. Union Jack oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Union Jack określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (jaka była zawartość koszyka).
 4. Union Jack korzysta z wewnętrznych plików cookies.
 5. Union Jack wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
 6. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
 7. statystycznym,
 8. przystosowania Strony do Państwa preferencji
 9. Union Jack może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 10. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 11. Union Jack korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony.
 12. Union Jack wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
 13. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 14. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
 15. Union Jack korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 16. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
 17. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.
 • 9  ZDJĘCIA

Union Jack wykorzystuje na podstawie umowy licencji na Stronie lub Facebook’u zdjęcia z właścicielami następujących serwisów:

 1. Unsplash Limited https://unsplash.com/
 2. Fotolia LLC prowadzącą bank zdjęć pod adresem https://pl.fotolia.com/
 3. Pixabay LLC https://pixabay.com/
 4. http://gratisography.com/
 5. https://picjumbo.com/
 6. 123 RF Limited prowadzącą bank zdjęć pod adresem http://pl.123rf.com/
 7. DTTSP LLC prowadzącą bank zdjęć pod dresem http://deathtothestockphoto.com/
 • 10  ZMIANY
 1. Union Jack zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Stronie pod adresem https://angielskirzeszow.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu